جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۶۰۸مقاله یافت شد

مولف:  خدایار صائب
كمربندى كه مسيحيان به كمر مى‌بسته‌اند و همچنين اصطلاحى در ادبيات عرفانى.
مولف:  مرضیه کاظمی
حشره‌اى با زندگى اجتماعى، داراى جايگاه ويژه در متون مذهبى، تاريخ جانورشناسى، ادبى، اساطير و باورها.
مولف:  طاهر بابایی
نوعى تير بزرگ از نوع پرتابه‌هاى جنگى و نيز توپ كوچك جنگى كه بر روى حيوان چهارپا مى‌نهادند.
مولف:  الهام امینی کاشانی
نام عمومى قبايل سياه‌پوست در شرق افريقا. سرزمين زنج (معرب زنگ)، در منابع قديم روم و يونان، آزانيا[۱] و مردمانش، زنگنه[۲] ناميده شده‌اند (← اراتستن[۳] ، ص ۱۹۳؛ >رهنامه بحر احمر<[۴] ، ص ۹۲).
مولف:  مرتضی دانشیار
شهر، شهرستان و استانى در شمال ايران.
مولف:  صادق حیدری نیا
از وقايع مهم در منازعات ميان بابيان و حكومت مركزى، در ۱۲۶۶ در زنجان.
مولف:  عبدالله شهبازی
شهرت ابراهيم قزلباش، از فعالان سياسى نهضت مشروطه*، عضو بلندپايه جامع آدميت* و لژ بيدارى ايران، نماينده مجلس شوراى ملى، از بنيان‌گذاران سازمان اوقاف، نويسنده و مترجم.