جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8660مقاله یافت شد

مولف:  سعید شفیعیون
از شعراى مشهور اواخر دوره تيمورى در دربار سلطان‌حسين‌ميرزا بايقرا.
مولف:  روح الله نجفی
نودونهمين سوره قرآن كريم در ترتيب مصحف.
مولف:  بابک خضرایی
موسيقى‌دان و عودنواز قرن دوم.
مولف:  نگار نادری
لرزشهاى قوى و ضعيف در پوسته زمين ناشى از نيروهاى درونى آن.
مولف:  صفورا برومند
سكه نقره رايج در قلمرو عثمانى در قرون دهم تا سيزدهم.
مولف:  علی پور صفر قصابی نژاد
نام عمومى قبايل فارس و محل سكونت آنان در سده‌هاى نخست هجرى.
مولف:  علی غفرانی
شهرى تاريخى در ساحل غربى رود جيحون*، در جنوب‌شرقى كشور تركمنستان.
مولف:  منیره پلنگی
از مفاهيم فلسفه و كلام اسلامى.