جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8613مقاله یافت شد

مولف:  شمامه محمدی فر
نامى عمومى براى گياه زعفران خوراكى، زراعى، يا معمولى با نام علمى Crocus sativus از تيره زنبقيان[۱] ، كه كلاله رنگى و تجارى آن كاربرد آشپزى و دارويى دارد.
مولف:  علی پور صفر قصابی نژاد
از ايلهاى كرد ايران.
مولف:  سعید باطنی
مبارز، سياستمدار و نويسنده فلسطينى.
مولف:  هاجر صمدی
نقاش معاصر ترك.
مولف:  فتانه غلامی
دومين رئيس‌جمهور سوريه.
مولف:  اصغر کریمی
سوزانده چوب و از منابع اصلى تأمين حرارت پيش از رواج سوختهاى فسيلى.
مولف:  طاهر رحمانی
رهبر مبارزات ضداستعمارى مردم مصر براى كسب استقلال از انگلستان و بنيان‌گذار حزب وَفْد*.
مولف:  صفیه خدیو
سردار سپاه عثمانى و وزير محمد فاتح* در قرن نهم.