جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۵۴۱مقاله یافت شد

مولف:  بهروز گودرزی
تاريخ عمومى به فارسى، تأليف محمدحسن‌بن محمدكريم مستوفى، ديوانى و مورخ اواخر دوره صفوى و اوايل دوره افشارى.
مولف:  سعید شفیعی
نامى قرآنى براى صحيفه‌هاى آسمانى.
مولف:  فاطمه اجدادی بارانی
شاعر مخضرم از قبيله بنى‌تميم.
مولف:  عباس احمدوند
شهر و دژ قديمى ويرانى در جنوب‌غربى مَلَطيه*، در تركيه.
مولف:  رمضانعلی ایزانلو و حسین خندق آبادی
عنوان كتابى مشتمل بر سرودهاى دينى و ستايش و نيايش پروردگار كه بخشى از عهد عتيق است و بخش مهمى از آن به داوودنبى منسوب است و در قرآن به‌عنوان كتاب داوود معرفى شده‌است.
مولف:  عباس احمدوند
شهرى تاريخى در تِهامَه*، در جنوب‌غربى يمن. اين شهر امروزه، مركز ناحيه (مديريه) زبيد در استان حُديده* است.
مولف:  معصومه میر سعیدی
از زنان پيشگام در هنر نوگراى پاكستان.
مولف:  ایران میر عابدینی
همسر ملكشاه سلجوقى (حك : ۴۶۵ـ ۴۸۵) و مادر بَركيارق* (حك : ۴۸۵ـ۴۹۸).