جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۵۴۱مقاله یافت شد

مولف:  مرتضی دانشیار
شهر و شهرستانى در استان سيستان و بلوچستان* و نيز مركز اين استان، در جنوب‌شرقى ايران.
مولف:  محمود رضا اسفندیار
تاج‌الدين ابراهيم‌بن روشن‌بن امير شيخ بندار سنگانى، عارف قرن هفتم در گيلان، مرشد شيخ‌صفى‌الدين اردبيلى*.
مولف:  عبد الله مؤذن زاده کلور
بنايى از نيمه نخست قرن نهم در روستاى شيخانه‌ور، بر سر راه لاهيجان به لنگرود.
مولف:  عبد الله صلواتی
معروف به ميرزاهد، حكيم و منطق‌دان قرن يازدهم و دوازدهم در هند.
مولف:  فریده سعیدی
عالم امامى معاصر.
مولف:  قاسم محسنی مری
محدّث، فقيه و مقرى شافعى قرن چهارم.
مولف:  فرید قاسملو
نمودارى براى نشان‌دادن موقعيت خورشيد، ماه، سيارات و برخى ستاره‌هاى مهم بر دايرة‌البروج در زمانى خاص، مانند تولد، و پيشگويى رخدادها براساس احكام نجوم.