جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۴۷۵مقاله یافت شد

مولف:  معصومه رضا زاده شفا رودی
طويل‌ترين رشته‌كوه ايران، در مغرب و جنوب كشور.
مولف:  حسین نجاری
جهان‌پهلوان خردمند و افسونگر شاهنامه فردوسى*، پسرِ سامِ نريمان و پدر رستم*.
مولف:  ندا اخوان اقدم
ايران‌شناس اهل روسيه، فهرست‌نگار، و محقق در زبانهاى ايرانى و ادبيات فارسى.
مولف:  ستار عودی
خاورشناس، سكه‌شناس، پژوهشگر در نسب‌نامه حكمرانان مسلمان، و افسر اتريشى.
مولف:  آرزو علوی
ولايت يا ناحيه‌اى تاريخى، امروزه شهرستانى در نيمه جنوبى استان خراسان رضوى، در شمال‌شرقى ايران.
مولف:  نرگس ملک
بنيان‌گذار سلسله زيريان در اندلس، در قرن پنجم.
مولف:  هلن خوش چین گل
نگارگر معاصر ايرانى.