جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۵۴۱مقاله یافت شد

مولف:  رقیه ابراهیمی
جزيره‌اى در شمال‌شرقى اقيانوس هند.
مولف:  غلامعلی خمر
شهر و شهرستانى در استان سيستان و بلوچستان در مشرق ايران.
مولف:  سعید شیرازی
ولايتى در جنوب‌شرقى افغانستان، به مركزيت وُلُسوالى قَلات/ كَلات.
مولف:  بابک خضرایی
نام شعبه‌اى در موسيقى كهن ايران و نام گوشه‌اى در دستگاههاى سه‌گاه و چهارگاه.
مولف:  سعید شیرازی
منطقه‌اى تاريخى در بخشهاى شرقى و جنوبى افغانستان.
مولف:  جواد مرشد لو
شرق‌شناس و ايران‌شناس روس در سده بيستم/ چهاردهم.
مولف:  امین مهربانی
از آيينهاى درمانى سنّتى در خاورميانه و افريقا.
مولف:  عسکر بهرامی
خاورشناس آلمانى و استاد زبانهاى شرقى و پژوهشگرِ متون دينى و تاريخى و حقوقى.
مولف:  ریباز قربانی نژاد
شهر و شهرستانى در شرق استان دَهوك*، در شمال كردستان عراق.
مولف:  مصطفی ده پهلوان
باستان‌شناس و پژوهشگر آلمانى در زمينه هنر و معمارى اسلامى.