جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۵۰۰مقاله یافت شد

مولف:  سیده فاطمه خردمند
گياهى علفى از تيره علف هفت‌بند[۱] و از جنس Rheum با خواص دارويى كه نوع ايرانى آن با نام علمى Rh. ribesو نوع چينى آن با نام علمى Rh. officinale مشهور است.
مولف:  علی اوجبی
اصول هشت‌گانه در مقدمه‌نويسى بر آثار علمى.
مولف:  آرش محافظ
موسيقى‌شناس، آهنگ‌ساز، و نوازنده عثمانى.
مولف:  الهام امینی کاشانی
كوره‌اى در جنوب‌شرقى اندلس، در كنار درياى مديترانه.
مولف:  سلیمه مقصود لو
شرق‌شناس فرانسوى و اولين مترجم قرآن به زبان فرانسه.
مولف:  حمید رضا ثنائی
عنوان عمومى سرپرست/ مدير/ ناظرِ هر دسته، گروه يا صنفى از مردم.
مولف:  شهرام صحرایی
شهرت عبداللّه‌بن محمدصالح ايوبى، عالم و قارى حنفى قرن دوازدهم و سيزدهم.
مولف:  علی جلیلی
رئيس كاتبان ديوان همايون؛ مسئول امور خارجه عثمانى تا ميانه سده سيزدهم.
مولف:  معصومه بادنج
نام دو ريزابه دائم از ريزابه‌هاى شرقى دجله*، معروف به زاب كوچك و بزرگ.
مولف:  قدریه تاج بخش
ناحيه‌اى تاريخى، در شمال‌شرقى الجزاير.