جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۴۷۵مقاله یافت شد

مولف:  محسن معینی
كتابى به فارسى در شرح‌حال نام‌آوران عالم اسلام، تأليف محمدعلى مدرس‌تبريزى* خيابانى (متوفى ۱۳۳۳ش).
مولف:  حنا فاخوری
اديب و نويسنده مسيحى لبنانى و از پيشگامان وحدت عربى.
مولف:  رفاقت علی شاهد
اصطلاحى رايج در زبان و ادبيات اردو از قرن هفتم تا سيزدهم.
مولف:  حسین بیاتلو
شهرى در ساحل جنوب‌شرقى درياى سياه و مركز استانى به همين نام در تركيه.
مولف:  لیلا کشانی
دبير سلطان‌شمس‌الدين اِلتُتِمش و ركن‌الدين فيروزشاه‌بن التتمش و شاعر پارسى‌گوى سده هفتم در شبه‌قاره هند.
مولف:  افسانه منفرد
يا نخ‌ريسى، كار تبديل الياف گياهى (مانند پنبه و كنف) يا الياف حيوانى (مانند پشم و مو و ابريشم) به نخ يا رشته پيوسته از طريق تابيدن اين الياف.
مولف:  فریبا غفاری
از فرانسويان در خدمت دربار محمدشاه و ناصرالدين‌شاه قاجار و معلم دارالفنون.
مولف:  حسین بیاتلو
واژه‌اى عام به معناى شخصى معمولا كهن‌سال كه رياست و مرجعيت يك خاندان، طايفه، صنف يا گروهى حرفه‌اى را برعهده دارد و همچنين منصبى در ايران در دوران صفوى تا پايان قاجاريه.