جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۴۷۵مقاله یافت شد

مولف:  محمد کاظم رحمتی
كتابى مهم در تراجم علما و بزرگان عالم اسلام تأليف عبداللّه‌بن عيسى اصفهانى جيرانى مشهور به افندى (متوفى ح ۱۱۳۰).
مولف:  سلمان قاسمیان
سياستمدار و نخست‌وزير مصر.
مولف:  سعید کریمی
از آداب سلوك عرفانى، به‌معنى انجام‌دادن اعمال دشوار براى تربيت نفس.
مولف:  نامق آچیق گوز
شاعر و اديب عثمانى در قرن يازدهم.
مولف:  فریبا پایروند ثابت
استاد رياضيات و نجوم دانشگاه تهران، از بنيان‌گذاران نجوم جديد در ايران، و مستخرج تقويم رسمى كشور.
مولف:  جواد سخا
شهرت محمديوسف مهاجر، وقايع‌نگار و شاعر شيعى افغان در قرن سيزدهم.
مولف:  صفورا برومند
نوعى سكه و واحد پول برخى از كشورها، ازجمله ايران و عربستان سعودى و يمن.
مولف:  ژ.دنی ، تلخیص از د . اسلام
عنوان افسر ارشد نيروى دريايى عثمانى؛ ناخداى كشتى سلطنتى. اين كلمه از واژه ايتاليايى رئاله[۲] ، به معناى كشتى سلطنتى، گرفته شده‌است.