جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۴۷۵مقاله یافت شد

مولف:  سلامی شمشک
از شاخه‌هاى طريقت قادريه*، منسوب به اسماعيل رومى در قلمرو عثمانى.
مولف:  شمامه محمدی فر
گونه‌هاى گياهى متعلق به جنس روناس[۱] ، به‌ويژه گونه روناس معمولى[۲] كه ريشه آن در رنگرزى و بخشهاى مختلف اين گونه و ديگر گونه‌ها در درمان بيماريها به‌كار مى‌رود.
مولف:  اشرف السادات باقری
شهرى در جنوب اندلس، امروزه در استان مالاگا[۲] در اسپانيا ((اطلس جامع جهان تايمز)[۳] ، نقشه ۷۳؛ بروكس[۴] ، ص ۶۳۱).
مولف:  محمد علی خوانین زاده
از نامهاى خدا.
مولف:  منیژه ربیعی
منطقه‌اى تاريخى در شمال هند.
مولف:  محمد امین زواری
نام چند قبيله افغان كه در قرون يازدهم و دوازدهم در منطقه كتهر[۱] */ كَتهير (در ايالت اوتارپرادش امروزى) هند ساكن شدند.
مولف:  نگار نادری
فلزى نرم و انعطافپذير، سنگين، درخشان، به رنگ سفيد مايل به آبى، با علامت شيميايى Zn.
مولف:  ملیحه احسانی نیک
اصطلاحى در فلسفه و عرفان، به‌معناى آنچه در خواب رؤيت مى‌شود.