جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۲مقاله یافت شد

مولف:  فرید قاسملو

 ذیحجه، دوازدهمین ماه سال در گاهشمارى هجرى قمرى، ماه انجامدادن مناسک حج و یکى از ماههاى حرام.

مولف:  حسن انوری، محسن معینی، منوچهر حمزه لو

سعدى، شهرت و تخلص مشرف(شرف)الدين مصلح، نامدارترين شاعر و برجسته‌ترين نثرنويس فارسى‌زبان در قرن هفتم كه سخنش سهلِ ممتنع است و در سخن‌دانى، به استاد سخن و در اخلاق و عرفان، به شيخ اجل ملقب شده‌است و شهرت جهانى دارد.