جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۱مقاله یافت شد

مولف:  فرید قاسملو

 ذیحجه، دوازدهمین ماه سال در گاهشمارى هجرى قمرى، ماه انجامدادن مناسک حج و یکى از ماههاى حرام.