جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

مولف:  د. اسلام بِکِر
شهری‌ باستانی‌ در مصر، نزدیک‌ قاهرة‌ کنونی‌
منصب‌ یا محل‌ کار شیخ‌ الاسلام‌ * (مفتی‌ اعظم‌ استانبول‌) در عصر عثمانی‌
بابونج رجوع کنید به بابونه#
به‌ گونه‌هایی‌ از خانوادة‌ مرکّبان‌ ، خصوصاً به‌ آنتمیس‌ نُبیلیس‌ ، که‌ همان‌ «بابونة‌ رومی‌» است‌، و نیز به‌ ماتریکاریا کامُمیلا اطلاق‌ می‌شود
مولف:  حسن طارمی
از خاندانهای‌ مهم‌ علمی‌ شیعی‌ در قرون‌ سوم‌ تا هفتم‌
مولف:  شاهپور شهبازی ( ایرانیکا )
دروازه‌ و خیابان‌ متصل‌ به‌ آن‌ در ارگ‌ قاجاری‌ در تهران‌
مولف:  د. اسلام هید
مدخل‌ اصلی‌ بارویِ بیرونیِ سرای‌ جدید سلطان‌ یا طوپقاپو سرای‌ * در استانبول‌
مولف:  گروه جغرافیا
نام‌ منطقه‌، گروهی‌ از اقوام‌، و نیز زبانی‌ در سوماترای‌ اندونزی‌
مولف:  با اضافاتی از هیئت تحریریه (د.ا.ترک ) رشید رحمتی آرات
واحد اندازه‌گیری‌ محصولات‌ کشاورزی‌ در میان‌ اقوام‌ ترک‌ و کسانی‌ که‌ با ترکها داد و ستد داشته‌اند
مولف:  بارتلد؛ بویل ( د. اسلام )
فاتح‌ روسیه‌ و مؤسس‌ اردوی‌ زرین‌ (624ـ653/1227ـ1255) که‌ در سالهای‌ اول‌ قرن‌ هفتم‌/ سیزدهم‌ متولد شد و دومین‌ پسر جوجی‌ * بود