جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۱مقاله یافت شد

شهری‌ در دوبریجه‌، جزو رومانی‌ کنونی‌
عارف‌ قرن‌ هشتم‌
از مشایخ‌ سلسلة‌ خواجگان‌ ماوراءالنهر که‌ نسبت‌ طریقتی‌ ایشان‌ به‌ خواجه‌ ابو یعقوب‌ * همدانی‌ می‌رسد
درویشی‌ مجذوب‌ از ماوراءالنهرکه‌ «از وی‌ کرامات‌ و خوارق‌ عادات‌ ظهور می‌نمود» (خواندمیر، ص‌ 543)
از نستعلیق‌ نویسان‌ نامی‌ در قرن‌ دهم‌
بابا شاه عراقی رجوع کنید به بابا شاه اصفهانی#
از جراید مشهور انتقادی‌ و طنزآمیز پس‌ از شهریور 1320 ش‌
عارف‌ و شاعر ایرانی‌ قرن‌ پنجم‌ که‌ به‌ یکی‌ از گویشهای‌ غرب‌ ایران‌ شعر سروده‌ است‌
از بزرگان‌ صوفیه‌ تبریز در قرن‌ ششم‌
بابا فرید رجوع کنید به فرید الدین گنج شکر#