جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8614مقاله یافت شد

مولف:  د. اسلام الیسیف
در زمان‌ امویان‌ به‌ معنای‌ اقامتگاهی‌ در حومة‌ شهر (که‌ فعل‌ «تَبَدّی‌'» از آن‌ اخذ شده‌) و ملکی‌ در حوالی‌ محل‌ سکونت‌ یا ملکی‌ روستایی‌ در جلگة‌ شام‌ و اردن‌
مولف:  حسین قرچانلو
بیابانی‌ در قسمت‌ شمالی‌ جزیرة‌العرب‌
مولف:  جمال الدین شیرازیان
فرزند ساسان‌ جَرون‌، آخرین‌ حکمران‌ ایرانی‌ یمن‌ که‌ بعد از وَهْرِز و فرزندش‌ و دو تن‌ از احفاد او به‌ فرمان‌ خسرو انوشیروان‌ (حک : 531ـ579 م‌)، به‌ حکومت‌ عدن‌، صنعا و حوالی‌ آن‌ و قسمتی‌ از جنوب‌ شبه‌ جزیرة‌ عربستان‌ برگزیده‌ شد و سرداری‌ ابناء * یا ابناء احرار را نیز برعهده‌ داشت‌
مولف:  افسانه منفرد
بنیانگذار سلسله‌ کردنژاد مروانیان‌ در شمال‌ عراق‌
مولف:  عارف نوشاهی
میرزامحمد رفیع‌ معروف‌ به‌ رفیع‌خان‌ و متخلص‌ به‌ باذل‌، از امرا و پارسی‌ گویان‌ شبه‌ قارة‌ هند در قرون‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
مولف:  ایرانیکا ج . خالی مطلق
از مهمترین‌ و پایدارترین‌ مراسم‌ درباری‌ معمول‌ در ایران‌
مولف:  بالان ( ایرانیکا ) - مولف:  حسن طارمی - مولف:  عباس زریاب - مولف:  نصراللّه پورجوادی -
باران#‌
مولف:  د. ج . اسلام
نام‌ دیگر طایفة‌ قراقوینلو * (حک : 777ـ872، در بخشهایی‌ از ایران‌ و بین‌النهرین‌) که‌ در متون‌ قدیم‌ فارسی‌ و ترکی‌ به‌ صورت‌ بارانلو و بارنی‌ و برانی‌ هم‌ آمده‌ است‌