جموم سریه رجوع کنید به زیدبن حارث

معرف

جموم‌، سریه‌ رجوع کنید به زیدبن‌ حارث‌#

متن

نظر شما