جمحی ابودهبل وهب بن زمعه رجوع کنید به ابودهبل جمحی

معرف

جمحی‌، ابودهبل ‌وهب‌ بن ‌زمعه‌ رجوع کنید به ابودهبل‌ جُمَحی‌#

متن

نظر شما