جلد رجوع کنید به تعزیر؛ حد/ حدود

معرف

جَلد رجوع کنید به تعزیر؛ حدّ/ حدود#

متن

نظر شما