جقه رجوع کنید به بته ؛ تاج (۱)

معرف

جِقّه رجوع کنید به بته‌؛ تاج‌(1)#

متن

نظر شما