جزء و رکن رجوع کنید به عروض

معرف

جزء و رکن‌ رجوع کنید به عَرُوض‌#

متن

نظر شما