جریمه (رجوع کنید به جرم

معرف

جریمه‌ (رجوع کنید به جرم‌#

متن

نظر شما