جرجانی احمدبن هیثم (رجوع کنید به جامع الحکمتین

معرف

جرجانی‌، احمدبن‌ هیثم‌ (رجوع کنید به جامع‌الحکمتین#‌

متن

نظر شما