جرجانی ابوالمحاسن (رجوع کنید به تفسیر گازر

معرف

جرجانی‌، ابوالمحاسن‌(رجوع کنید به تفسیر گازر#

متن

نظر شما