دسکرة الملک ← دستکرد/ دستگرد

معرف

دسکرة‌المَلِک ← دستکرد/ دستگرد#

متن

دسکرة‌المَلِک ← دستکرد/ دستگرد

نظر شما