دستغیب عبدالحسین

معرف

روحانى معاصر ایرانى، معروف به معلم اخلاق و سومین شهید محراب

متن

دستغیب، عبدالحسین، روحانى معاصر ایرانى، معروف به معلم اخلاق و سومین شهید محراب. دستغیب در 1332 (قس شریف‌رازى، ج 5، ص 443؛ سبحانى، ج 2، ص 605: 1328) در خانواده‌اى روحانى در شیراز به‌دنیا آمد. خاندان دستغیب از سادات حسینى هستند که آنها را سادات حسنى حسینى نیز آورده‌اند. پدرش محمدتقى و پدربزرگش سیدهدایت‌اللّه از علما و مجتهدان مشهور استان فارس بودند (← فسائى، ج 2، ص 914؛ نورمحمدى، ص 18ـ20؛ دانشنامة ائمّه جمعه کشور، ج 1، ص360). عبدالحسین تحصیلات مقدماتى را نزد پدر آموخت. او پس از درگذشت پدرش سرپرستى مادر، سه خواهر و دو برادر کوچک‌تر را بر عهده گرفت و در مدرسة خان شیراز نزد کسانى چون ملااحمد دارابى و آیت‌اللّه على‌اکبر ارسنجانى به تحصیل ادامه داد (نورمحمدى، ص26ـ27، 35ـ36؛ دانشنامة ائمّه جمعة کشور، ج 1، ص 361).دستغیب در بیست سالگى اقامة نماز جماعت مسجد باقرخان، در محلة بازار مرغ شیراز، را برعهده گرفت. در دوره حکومت رضاشاه (1304ـ1320ش) براى حفظ لباس روحانیتش به ناچار در امتحان طلاب علوم دینیه ــ که ادارة معارف برگزار کرده بودــ شرکت نمود و با قبولى در امتحان، لباسش را حفظ کرد. چندى بعد به‌بهانة سخنان تحریک‌آمیز و مخالفتهایش به زندان افتاد و میان ترک وطن یا کنار نهادن لباس روحانیت مخیر شد، در نتیجه در 1314ش به نجف‌اشرف رفت. در نجف نزد استادانى چون محمدکاظم شیرازى* و سیدابوالحسن اصفهانى به ادامه تحصیل در مراتب عالى پرداخت (سبحانى، ج 2، ص 606؛ ربانى خلخالى، ص579ـ580؛ نورمحمدى، ص 39ـ 42) و پس از سقوط حکومت رضاشاه به توصیة استادش، محمدکاظم شیرازى، به شیراز بازگشت (محمدهاشم دستغیب، ص 95؛ نورمحمدى، ص 53).دستغیب پس از این در کنار برگزارى مجالس وعظ و سخنرانى، تدریس و تألیف، به امور عام‌المنفعه‌اى چون تأسیس و بازسازى مساجد و مدارس ازجمله مسجدجامع عتیق شیراز و مدرسة علمیة حکیم، پرداخت (دربارة چگونگى و اهمیت این بازسازیها و موارد دیگر آن ← سودبخش، ص 18 به بعد؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج10، ص بیست‌ویک).دستغیب که خطیب مسجدجامع عتیق بود، طى چند دهه فعالیتش در پیش از انقلاب اسلامى، از اوضاع اجتماعى ایران و رواج مظاهر غیردینى در کشور انتقاد مى‌کرد. او پس از آغاز برنامة انقلاب سفید در اوایل دهة 1340ش، به پیروى از علما و مراجع تقلید به لایحة معروف انجمنهاى ایالتى و ولایتى اعتراض کرد. اعتراض به حکومت پهلوى در به رسمیت شناختن اسرائیل نیز یکى دیگر از مخالفتهاى او بود (← یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج10، ص 15، 105؛ محمدهاشم دستغیب، ص 37ـ38). بر پایة اسناد ساواک فعالیت عمدة دستغیب در دهة 1340ش و 1350ش مبارزه با مفاسد اجتماعى و اخلاقى بود (← یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج10، ص 118، 146، 248ـ258، 590ـ631). مواضع انتقادى وى موجب گردید که چند بار دستگیر و زندانى شود (← ربانى خلخالى، ص 581؛ محمدهاشم دستغیب، ص 38ـ39، 42). ساواک در 1352ش دستغیب را به سبب ایراد سخنرانیهاى تند ممنوع‌المنبر کرد (محمدهاشم دستغیب، ص 43؛ نورمحمدى، ص 106). مخالفت وى با برگزارى مراسم جشن هنر شیراز در 1356ش و واکنش تند او به مقالة توهین‌آمیز روزنامة اطلاعات در 19 دى 1356، نمونه‌اى از مواضع وى است (← یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج10، ص 479ـ495؛ محمدهاشم دستغیب، ص 42ـ43).پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در بهمن 1357، امام خمینى به درخواست اهالى شیراز دستغیب را به سمت امام جمعه آن شهر منصوب کرد. افزون بر آن وى نمایندة امام در استان فارس و نیز نمایندة مردم فارس در مجلس خبرگان قانون اساسى بود (امام خمینى، ج 8 ، ص 222؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج10، ص شانزده). موضع اصلى دستغیب پس از انقلاب اسلامى مبتنى بر تبعیت از امام خمینى و همراهى با ولایت فقیه بود (محمدهاشم دستغیب، ص 57ـ59). دستغیب در موضع سخنران نماز جمعه در تبیین مبانى انقلاب اسلامى و نیز دفاع از جایگاه روحانیت و حکومت اسلامى تأثیرگذار بود (براى نمونه ← عبدالحسین دستغیب، 1363ش الف، ج 1، ص 83 ـ86 ، 127، 171ـ 173، 269ـ274، 382، 401ـ404، و جاهاى دیگر). او در نخستین سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى به افشاگرى و مخالفت با گروههاى مخالف جمهورى اسلامى به‌ویژه مجاهدین خلق، پرداخت و در 20 آذر 1360 به هنگام رفتن به نماز جمعه در حملة انتحارى یکى از اعضاى همین گروه به شهادت رسید (محمدهاشم دستغیب، ص 61ـ 65؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج10، ص نوزده ـ بیست؛ دربارة دیدگاه ایشان در خصوص گروهکها ← عبدالحسین دستغیب، 1363شب). امام خمینى در بیانیه‌اى به مناسبت شهادت دستغیب، وى را معلم اخلاق و مهذّب نفوس و متعهد به اسلام و جمهورى اسلامى نامید (← ج 15، ص 253، 255؛ براى آگاهى از بیانیه‌هاى شخصیتهاى مختلف در این خصوص ← یادنامه شهید راه نماز آیت‌اللّه سیدعبدالحسین دستغیب). از دستغیب بیش از دهها جلد کتاب در مباحث مختلف اسلامى، و بیشتر در حوزة اخلاق، باقى‌مانده است. برخى از کتابهاى وى مانند معاد و گناهان کبیره در بیش از یک میلیون نسخه به چاپ رسیدهاست (← یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج 10، ص بیست‌ودو).منابع : امام خمینى، صحیفة نور، ج 8، 15، تهران 1361ش؛ دانشنامة ائمّة جمعه کشور، به‌اهتمام محمدکاظم مدرسى و میرزامحمد کاظمینى، یزد 1384ش؛ عبدالحسین دستغیب، خطبه‌هاى جمعه، قم 1363شالف؛ همو، گروهکها، شیراز 1363شب؛ محمدهاشم دستغیب، یادوارة شهید حضرت آیت‌اللّه حاج سیدعبدالحسین دستغیب شیرازى، شیراز 1363ش؛ على ربانى‌خلخالى، شهداى روحانیت در یکصد سال اخیر، ]قم[ 1402؛ جعفر سبحانى، سیماى فرزانگان، ج 2، قم 1380ش؛ محمد سودبخش، یادوارة شهید آیت‌اللّه سیدعبدالحسین دستغیب، در عبدالحسین دستغیب، نبوت، شیراز 1361ش؛ محمد شریف‌رازى، گنجینة دانشمندان، تهران 1352ـ1354ش؛ حسن‌بن حسن فسائى، فارسنامة ناصرى، چاپ منصور رستگارفسائى، تهران 1382ش؛ محمدجواد نورمحمدى، شهید دستغیب لاله محراب، تهران 1382ش؛ یادنامة شهید راه نماز آیت‌اللّه سیدعبدالحسین دستغیب، تهران: دفتر مرکزى حزب جمهورى اسلامى ایران، 1361ش؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج 10: نفس مطمئنه : شهید آیة‌اللّه سیدعبدالحسین دستغیب، تهران: وزارت اطلاعات، مرکز بررسى اسناد تاریخى، 1378ش.

نظر شما