دزدی ← سرقت

معرف

دزدى ← سرقت#

متن

دزدى ← سرقت

نظر شما