حدیث غدیر رجوع کنید به غدیرخم

معرف

حدیث غدیر رجوع کنید به غدیرخم#

متن

نظر شما