حدوث قرآن رجوع کنید به خلق قرآن

معرف

حدوث قرآن رجوع کنید به خلق قرآن #

متن

نظر شما