حدث (در فقه) رجوع کنید به طهارت؛ غسل؛ وضو

معرف

حَدَث (در فقه) رجوع کنید به طهارت؛ غسل؛ وضو#

متن

نظر شما