حبرون رجوع کنید به الخلیل

معرف

حِبرون رجوع کنید به الخلیل#

متن

نظر شما