حب (در عرفان) رجوع کنید به عشق؛ محبت

معرف

حب (در عرفان) رجوع کنید به عشق؛ محبت#

متن

نظر شما