حافظ خوارزمی رجوع کنید به چغتایی زبان و ادبیات

معرف

حافظ خوارزمى رجوع کنید به چَغَتایى، زبان و ادبیات#

متن

نظر شما