حاسه رجوع کنید به حس/ حواس

معرف

حاسِّه رجوع کنید به حِسّ/ حواس#

متن

نظر شما