حارث اعور رجوع کنید به حارث بن عبدالله همدانی

معرف

حارث اعور رجوع کنید به حارث‌بن عبداللّه همدانى#

متن

نظر شما