درک ← ضمان درک

معرف

دَرَک ← ضمان دَرَک#

متن

دَرَک ← ضمان دَرَک

نظر شما