داوی عبدالهادی ← پریشان عبدالهادی داوی
معرف
داوى، عبدالهادى ← پریشان، عبدالهادى داوى#
متن
داوى، عبدالهادى ← پریشان، عبدالهادى داوىNNNNداوید، مجموعه، مجموعه‌اى مشتمل بر آثار هنرى، از جمله هنر اسلامى، در کپنهاگ . هستة اصلى مجموعه و موزة داوید را کریستیان لودوى داوید (1878ـ1960/ 1295(1257ش)ـ 1339ش)، وکیل و تاجر مشهور دانمارکى، در 1910/ 1328 با خرید آثار هنرى از هنرمندان دانمارکى فراهم آورد.داوید ثروت خود را صرف خرید و گردآورى آثار هنرىِ باارزش کرد و در 1945/ 1324ش تصمیم گرفت آنها را به‌صورت مجموعه‌اى در خانة شخصى خود به نمایش بگذارد (مجموعه داوید ، 2012). طراحى داخلى تالارهاى موزة داوید را کارل پترسن (متوفى 1923/ 1302ش) و کار کلینت(متوفى 1954/ 1333ش)، دو هنرمند دانمارکى، از 1919/ 1298ش در طى نه سال انجام دادند (>فرهنگ هنر< ، ذیل")Johan)" "(Petersen) " و ("Jensen) Kaare Klint).تالار نگاره‌هاى اسلامى این مجموعه را ویلهلم وهلرت، هنرمند دانمارکى، طراحى کرد (مجموعة داوید، 2012).موزة داوید از سه مجموعة دائمى تشکیل شده‌است : «مجموعة هنر مدرن دانمارک» شامل نقاشیها، مجسمه‌ها و سفالینه‌هاى هنرمندان دانمارکى در سالهاى 1880/ 1297 (1259ش) تا 1950/ 1329ش؛ «مجموعة هنر سدة هجدهم اروپا» مشتمل بر آثار چینى و سفالى فرانسوى، و طراحى داخلى خانه‌ها؛ و «مجموعه هنر اسلامى» که مهم‌ترین بخش موزه و مشتمل بر آثار نفیس مللى است که در حوزة فرهنگى اسلام مى‌زیستند، گرچه لزوماً مسلمان نبودند (← همانجا).پس از مرگ داوید در 1960/1339ش، مدیران موزه براى به‌دست آوردن جایگاهى در میان دیگر موزه‌هاى دنیا، مجموعة هنر اسلامى موزة داوید را توسعه دادند و این آثار به‌تدریج به حدود 2500 شىء افزایش یافت. در 1986/ 1365ش، خانه‌هاى همجوار موزه بدان افزوده شد. موزه در مه 2006/ اردیبهشت 1385 به‌منظور گسترش و بازسازى تعطیل شد و در مه 2009/ اردیبهشت 1388 گشایش یافت و در آن بخش درخور توجهى به هنر اسلامى اختصاص یافت (بلوم و بلر ، 2009).آثار اسلامى این موزه از مجموعه‌دارانى اروپایى که پس از رکود اقتصادى دهه‌هاى 1920/ 1300ش و 1930/ 1310ش دچار ورشکستگى شده‌بودند، خریدارى شده و از مهم‌ترین و غنى‌ترین مجموعه‌هاى هنر اسلامى در اروپاست (مجموعة داوید، 2012). این آثار شامل اشیایى از سده‌هاى هشتم/ دوم تا نوزدهم/ سیزدهم و بسیار متنوع است (بلوم و بلر، 2009) و نزدیک به 1800 اثر از اسپانیا تا هند را در خود جاى داده‌است، از جمله 443 قطعه اثر سفالى از ایران، عراق، سوریه، مصر و ترکیه از سده‌هاى دوم تا دوازدهم (>مجموعه‌هاى هنر اسلامى< ، ص 13؛ براى نمونه>← مجموعة داوید: هنر اسلامى< ، ص 1ـ5، 21ـ30، 55ـ64، 97، 114)؛ 97 قطعه اثر شیشه‌اى عمدتاً از سده‌هاى نخستین تا دوازدهم و هفت سنگ بلور صخره‌اى و هجده قطعه‌سنگ یشم عمدتاً از هند (>مجموعه‌هاى هنر اسلامى<، همانجا؛ براى نمونه ← >مجموعة داوید: هنر اسلامى<، ص 17ـ19)؛ 282 قطعه اثر فلزى مانند اسلحه و ادوات و ابزارهاى علمى از مصر، سوریه، ایران، ترکیه، اسپانیا و هند (>مجموعه‌هاى هنر اسلامى<، همانجا؛ براى نمونه ← >مجموعة داوید: هنر اسلامى<، ص 65ـ72، 77ـ89)؛ 21 شىء چوبى از جمله صفحات چوبى با کتیبه‌هاى کنده‌کارى شده همراه با نقوش اسلیمى؛ نوزده قطعه اثر از جنس عاج از مصر، سیسیل و هند؛ 58 قطعه پارچة مُطَرّز از مصر و ابریشم و سوزن‌دوزى و مخمل عمدتاً از اسپانیاى سدة نهم، ایران، ترکیه و هند؛ و 21 تخته قالى و هفت گلیم (>مجموعه‌هاى هنر اسلامى<، همانجا؛ براى نمونه ← >مجموعة داوید: هنر اسلامى<، ص 115ـ118). در این بخش، یک قالى بسیار نفیس پشمى و ابریشمى با الیاف زرین و سیمین بافت کارگاه سلطنتى اصفهان از دورة شاه‌عباس قرار دارد (>مجموعة داوید: هنر اسلامى<، ص 119ـ120). در بخش نسخ خطى این مجموعه، هفت نسخة خطى و در بخش نقاشى و خوشنویسى نیز 165 نگاره و نمونة خوشنویسى از ایران، هند و ترکیه از سده‌هاى نهم تا سیزدهم نگهدارى مى‌شود. همچنین چهارده قطعه گچ‌کارى و حجارى، نُه شىء لاکى، و مجموعه مهمى از سکه‌ها و زیورآلات زرین از مصر، سوریه، ایران و هند در این مجموعه قرار دارد که همگى ثبت و مستند شده‌اند و از آنها عکس‌بردارى شده‌است (> مجموعه‌هاى هنر اسلامى<، همانجا).این موزه در حوزة مطالعات خاورشناسى نیز فعالیت دارد، از جمله همکارى با نهادهاى دانمارکى در حفاظت از آثار تاریخى دمشق و همکارى با کتابخانة کارستن نیبور* (متوفى 1815/ 1230)، خاورشناس بنام دانمارکى (مجموعة داوید، 2012).مجموعه و موزة داوید بانى نشر آثارى مکتوب دربارة هنر اسلامى و مجموعه مذکور است، از جمله > مجموعة داوید : هنر اسلامى< (کپنهاگ 1975)؛ > مجموعة داوید: چینیهاى فرانسوى< ، تألیف اسوند ایریکسون (1980)؛ >گنجینة بافته‌ها: منسوجات جهان اسلام<، نوشتة فولساچ و برنستد(1993)؛ >سلطان، شاه، و مغول کبیر: تاریخ و فرهنگ جهان اسلام< ، ویراستة فولساچ، لوندبک، و مورتنسن (1996)؛ >در پرتو هلال ماه: تصویر خاورمیانه در هنر و ادبیات دانمارک، 1800ـ 1875< (1996)؛ >هنر جهان اسلام در مجموعه داوید< ، هر دو نوشتة فولساچ (1991)؛ >جهان‌گرایى: هنر اسلامى از مجموعة داوید، کپنهاگ< ، نوشتة بلر و بلوم، و دیگران (2006؛ >مجموعه‌هاى هنر اسلامى<، همانجا؛ مجموعة داوید، 2012).منابع :Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair, "A global guide to Islamic art", Saudi Aramco world, vol.60, no.1 (Jan./ Feb. 2009). Retrieved Jun.21 , 2011, from http:// www.saudiaramcoworld.com/issue/200901/a.global.guide. to.islamic.art.htm; Davids Samling, Retrieved Apr.8, 2012, from http://davidmus.dk; Davids Samling: Islamisk Kunst = The David Collection: Islamic art, Copenhagen: Davids Samling, 1975; The Dictionary of art, ed. Jane Turner, New York: Grove, 1998, s.v. "Klint, Kaare (Jensen)", "Petersen (Johan) Carl (Christian)" (by Lisbet Balslev Jorgensen); Islamic art collections: an international survey, ed. KarinAdahl and Mikael Ahlund, Richmond, Engl.: Curzon, 2002.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

افسانه منفر

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 17
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده