خورش ← غذا
معرف
خورش ← غذا#
متن
خورش ← غذاNNNNخورشاه‌بن قباد حسینى، مورخ ایرانى سده دهم و مؤلف تاریخ ایلچى نظام‌شاه. او در عراق عجم به دنیا آمد، اما از چگونگى مهاجرتش به هند اطلاعى در دست نیست. شاید خویشاوندى او با شاه‌طاهر دکنى* (داعى اسماعیلى در قرن دهم) سبب این مهاجرت بوده باشد (← طباطبا، ص290؛ صفا، ج 5، بخش 3، ص 1654). خورشاه در دکن به دربار برهان نظام‌شاه احمدنگرى*، فرمانرواى احمدنگر، راه‌یافت و از مریدان شاه‌طاهر شد. احتمالا خورشاه مانند شاه‌طاهر و نظام‌شاه از اسماعیلیان بوده است (← همانجاها). به گفته خورشاه (ص 153)، برهان نظام شاه او را به عنوان سفیر به دربار شاه‌طهماسب صفوى فرستاد و از این زمان به بعد به ایلچىِ نظام‌شاه مشهور شد (صفا، ج 5، بخش 3، ص 1655). خورشاه در رجب 952 به رى رسید و از آنجا براى دیدار شاه به فیروزکوه و سپس به امر شاه به قزوین رفت. پس از یک ماه، شاه او را پذیرفت و خورشاه پس از تقدیم هدایاى برهان نظام‌شاه، یک‌سال و نیم در ایران ماند و به سلک ملازمان شاه‌طهماسب درآمد و در سفرها و لشکرکشیهاى او، از جمله به گرجستان و شروان، همراه اردوى شاهى بود (خورشاه‌بن قباد حسینى، ص 153ـ160). خورشاه در 954 مکتوبى از طرف شاه‌طهماسب براى شاه‌طاهر برد (طباطبا، همانجا). وى تا 971 در ایران بود و مشاهداتش از ایران و دربار را به رشته تحریر درآورد و پس از بازگشت به هند، به دربار قطب‌شاهیان در گُلْکَنده رفت و کتابش را با عنوان تاریخ ایلچى نظام‌شاه* به نام ابراهیم قطب‌شاه کرد. وى در 25 ذیقعده 972 درگذشت (ریو ، همانجا؛ صفا، ج 1، ص 107ـ108).منابع : خورشاه‌بن قباد حسینى، تاریخ ایلچى نظام‌شاه: تاریخ صفویه از آغاز تا سال 972 هجرى قمرى، چاپ محمدرضا نصیرى ]و[ کوئیچى هانه‌دا، تهران 1379ش؛ ذبیح‌اللّه صفا، تاریخ ادبیات در ایران، تهران 1363ـ1370ش؛ على‌بن‌عزیزاللّه طباطبا، برهان مآثر، دهلى 1355/1936؛Charles Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, London 1966.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

شهناز رازپوش

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده