خورش ← غذا

معرف

خورش ← غذا#
متن
خورش ← غذاNNNNخورشاه‌بن قباد حسینى، مورخ ایرانى سده دهم و مؤلف تاریخ ایلچى نظام‌شاه. او در عراق عجم به دنیا آمد، اما از چگونگى مهاجرتش به هند اطلاعى در دست نیست. شاید خویشاوندى او با شاه‌طاهر دکنى* (داعى اسماعیلى در قرن دهم) سبب این مهاجرت بوده باشد (← طباطبا، ص290؛ صفا، ج 5، بخش 3، ص 1654). خورشاه در دکن به دربار برهان نظام‌شاه احمدنگرى*، فرمانرواى احمدنگر، راه‌یافت و از مریدان شاه‌طاهر شد. احتمالا خورشاه مانند شاه‌طاهر و نظام‌شاه از اسماعیلیان بوده است (← همانجاها). به گفته خورشاه (ص 153)، برهان نظام شاه او را به عنوان سفیر به دربار شاه‌طهماسب صفوى فرستاد و از این زمان به بعد به ایلچىِ نظام‌شاه مشهور شد (صفا، ج 5، بخش 3، ص 1655). خورشاه در رجب 952 به رى رسید و از آنجا براى دیدار شاه به فیروزکوه و سپس به امر شاه به قزوین رفت. پس از یک ماه، شاه او را پذیرفت و خورشاه پس از تقدیم هدایاى برهان نظام‌شاه، یک‌سال و نیم در ایران ماند و به سلک ملازمان شاه‌طهماسب درآمد و در سفرها و لشکرکشیهاى او، از جمله به گرجستان و شروان، همراه اردوى شاهى بود (خورشاه‌بن قباد حسینى، ص 153ـ160). خورشاه در 954 مکتوبى از طرف شاه‌طهماسب براى شاه‌طاهر برد (طباطبا، همانجا). وى تا 971 در ایران بود و مشاهداتش از ایران و دربار را به رشته تحریر درآورد و پس از بازگشت به هند، به دربار قطب‌شاهیان در گُلْکَنده رفت و کتابش را با عنوان تاریخ ایلچى نظام‌شاه* به نام ابراهیم قطب‌شاه کرد. وى در 25 ذیقعده 972 درگذشت (ریو ، همانجا؛ صفا، ج 1، ص 107ـ108).منابع : خورشاه‌بن قباد حسینى، تاریخ ایلچى نظام‌شاه: تاریخ صفویه از آغاز تا سال 972 هجرى قمرى، چاپ محمدرضا نصیرى ]و[ کوئیچى هانه‌دا، تهران 1379ش؛ ذبیح‌اللّه صفا، تاریخ ادبیات در ایران، تهران 1363ـ1370ش؛ على‌بن‌عزیزاللّه طباطبا، برهان مآثر، دهلى 1355/1936؛Charles Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, London 1966.
نظر شما
مولفان
شهناز رازپوش ,
گروه
رده موضوعی
جلد16
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده