خوانساری ابوالقاسم جعفربن حسین معروف به آقامیرزا و میرصغیر

معرف

فقیه امامى قرن دوازدهم و سیزدهم
متن
خوانسارى، ابوالقاسم جعفربن حسین، معروف به آقامیرزا و میرصغیر، فقیه امامى قرن دوازدهم و سیزدهم. او در 1163 در خوانسار به دنیا آمد (خوانسارى، ج 2، ص 105؛ موسوى خوانسارى، مقدمة روضاتى، ص دویست‌وپنج). پدرش سیدحسین و جدش ابوالقاسم جعفربن حسین، مشهور به میرکبیر، از عالمان نامدار بودند (← خوانسارى*، خاندان).ابوالقاسم ابتدا نزد پدر درس خواند. سپس به اصفهان رفت و سطوح عالى فقه و اصول را نزد عالمان آن شهر فراگرفت. او از شاگردان خاص ابوالقاسم خاتون‌آبادى، مشهور به مدرّس (← خاتون‌آبادى*، خاندان) بود و پس از اتمام تحصیلات به خوانسار بازگشت. خوانسارى از پدرش، سیدمحمدمهدى بحرالعلوم*، میرزامحمدمهدى موسوى شهرستانى، محمدمهدى‌بن هدایت‌اللّه موسوى اصفهانى، سیدعلى طباطبایى (صاحب ریاض‌المسائل، متوفى 1231)، محمدحسن قزوینى شیرازى و میرزایوسف‌بن عبدالفتاح تبریزى اجازه روایت داشت. پسرش میرزا زین‌العابدین نیز نزد او درس خواند و از او اجازة روایت گرفت (خوانسارى، ج 2، ص 105ـ106؛ موسوى خوانسارى، همان مقدمه، ص دویست‌وهفت ـ دویست‌وهشت؛ حبیب‌آبادى، ج4، ص 1104ـ1105؛ روضاتى، ص 96ـ97).خوانسارى در امور دینى بسیار محتاط بود و از این‌رو امامت جماعت و مناصب قضا و افتا را نپذیرفت. او بسیار متعبد بود و مردم او را صاحب کرامات مى‌دانستند (خوانسارى، ج 2، ص 105؛ حبیب‌آبادى، ج 4، ص 1104). فرزندان و احفاد او نیز از عالمان و اهل فضل بودند (← خوانسارى*، خاندان). وى جد پدرى محمدباقر خوانسارى*، صاحب روضات‌الجنات، است.ابوالقاسم خوانسارى در 1240 در خوانسار درگذشت و در قبرستان پشت بازار قدیم خوانسار، نزدیک پدرش، به خاک سپرده شد (خوانسارى، ج 2، ص 106؛ موسوى خوانسارى، همان مقدمه، ص دویست‌وهشت). رساله‌اى با نام حرمةُ لُبسِ الْحَریر المَحْضِ لِلنّساء حالَةَ الَّصَّلوةِ وَ الاحْرامِ و حواشى متعددى بر شمارى از کتابهاى فقهى و حدیثى از او برجاى مانده است (خوانسارى، همانجا؛ موسوى خوانسارى، همان مقدمه، ص دویست‌وهفت).منابع : محمدمحسن آقابزرگ طهرانى، طبقات اعلام‌الشیعة: الکرام البررة، قسم 1ـ2، مشهد 1404؛ محمدعلى حبیب‌آبادى، مکارم‌الآثار، ج 4، اصفهان 1352ش؛ خوانسارى؛ محمدعلى روضاتى، زندگانى حضرت آیة‌اللّه چهارسوقى، حاوى شرح حال بیش از یکصد نفر رجال قرون اخیره، اصفهان ?] 1332ش[؛ جعفربن حسین موسوى خوانسارى، مناهج المعارف، یا، فرهنگ عقائد شیعه، چاپ احمد روضاتى، تهران 1351ش.
نظر شما
مولفان
مهدی قاف ,
گروه
رده موضوعی
جلد16
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده