خوانساری ابوالقاسم جعفربن حسین معروف به آقامیرزا و میرصغیر
معرف
فقیه امامى قرن دوازدهم و سیزدهم
متن
خوانسارى، ابوالقاسم جعفربن حسین، معروف به آقامیرزا و میرصغیر، فقیه امامى قرن دوازدهم و سیزدهم. او در 1163 در خوانسار به دنیا آمد (خوانسارى، ج 2، ص 105؛ موسوى خوانسارى، مقدمة روضاتى، ص دویست‌وپنج). پدرش سیدحسین و جدش ابوالقاسم جعفربن حسین، مشهور به میرکبیر، از عالمان نامدار بودند (← خوانسارى*، خاندان).ابوالقاسم ابتدا نزد پدر درس خواند. سپس به اصفهان رفت و سطوح عالى فقه و اصول را نزد عالمان آن شهر فراگرفت. او از شاگردان خاص ابوالقاسم خاتون‌آبادى، مشهور به مدرّس (← خاتون‌آبادى*، خاندان) بود و پس از اتمام تحصیلات به خوانسار بازگشت. خوانسارى از پدرش، سیدمحمدمهدى بحرالعلوم*، میرزامحمدمهدى موسوى شهرستانى، محمدمهدى‌بن هدایت‌اللّه موسوى اصفهانى، سیدعلى طباطبایى (صاحب ریاض‌المسائل، متوفى 1231)، محمدحسن قزوینى شیرازى و میرزایوسف‌بن عبدالفتاح تبریزى اجازه روایت داشت. پسرش میرزا زین‌العابدین نیز نزد او درس خواند و از او اجازة روایت گرفت (خوانسارى، ج 2، ص 105ـ106؛ موسوى خوانسارى، همان مقدمه، ص دویست‌وهفت ـ دویست‌وهشت؛ حبیب‌آبادى، ج4، ص 1104ـ1105؛ روضاتى، ص 96ـ97).خوانسارى در امور دینى بسیار محتاط بود و از این‌رو امامت جماعت و مناصب قضا و افتا را نپذیرفت. او بسیار متعبد بود و مردم او را صاحب کرامات مى‌دانستند (خوانسارى، ج 2، ص 105؛ حبیب‌آبادى، ج 4، ص 1104). فرزندان و احفاد او نیز از عالمان و اهل فضل بودند (← خوانسارى*، خاندان). وى جد پدرى محمدباقر خوانسارى*، صاحب روضات‌الجنات، است.ابوالقاسم خوانسارى در 1240 در خوانسار درگذشت و در قبرستان پشت بازار قدیم خوانسار، نزدیک پدرش، به خاک سپرده شد (خوانسارى، ج 2، ص 106؛ موسوى خوانسارى، همان مقدمه، ص دویست‌وهشت). رساله‌اى با نام حرمةُ لُبسِ الْحَریر المَحْضِ لِلنّساء حالَةَ الَّصَّلوةِ وَ الاحْرامِ و حواشى متعددى بر شمارى از کتابهاى فقهى و حدیثى از او برجاى مانده است (خوانسارى، همانجا؛ موسوى خوانسارى، همان مقدمه، ص دویست‌وهفت).منابع : محمدمحسن آقابزرگ طهرانى، طبقات اعلام‌الشیعة: الکرام البررة، قسم 1ـ2، مشهد 1404؛ محمدعلى حبیب‌آبادى، مکارم‌الآثار، ج 4، اصفهان 1352ش؛ خوانسارى؛ محمدعلى روضاتى، زندگانى حضرت آیة‌اللّه چهارسوقى، حاوى شرح حال بیش از یکصد نفر رجال قرون اخیره، اصفهان ?] 1332ش[؛ جعفربن حسین موسوى خوانسارى، مناهج المعارف، یا، فرهنگ عقائد شیعه، چاپ احمد روضاتى، تهران 1351ش.
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

مهدی قاف

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 16
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده