خوارزمی گویش رجوع کنید به خوارزم

معرف

خوارزمى، گویش رجوع کنید به خوارزم#

متن

نظر شما