خوارزم دریا رجوع کنید به بحر خوارزم

معرف

خوارزم، دریا رجوع کنید به بحر خوارزم#

متن

نظر شما