خواجه بیرنگ رجوع کنید به باقی بالله

معرف

خواجه بیرنگ رجوع کنید به باقى باللّه#

متن

نظر شما