خلیل الخوری رجوع کنید به خوری خلیل

معرف

خلیل الخورى رجوع کنید به خورى، خلیل#

متن

نظر شما