خلود نفس رجوع کنید به نفْس؛ معاد

معرف

خلود نفس رجوع کنید به نَفْس؛ معاد #

متن

نظر شما