خلق افعال رجوع کنید به جبر و اختیار؛ کسب(۲)

معرف

خلق افعال رجوع کنید به جبر و اختیار؛ کسب(2)#

متن

نظر شما