خلْع و لبْس رجوع کنید به حرکت جوهری؛ کون و فساد

معرف

خَلْع و لَبْس رجوع کنید به حرکت جوهرى؛ کون و فساد#

متن

نظر شما