خفیف بحر رجوع کنید به عروض

معرف

خفیف، بحر رجوع کنید به عروض#

متن

نظر شما