خفی علایی رجوع کنید به ذخیره خوارزمشاهی

معرف

خُفّى عَلایى رجوع کنید به ذخیره خوارزمشاهى#

متن

نظر شما