خطیب رجوع کنید به خطبه

معرف

خطیب رجوع کنید به خُطبه#

متن

نظر شما