خطط مقریزی رجوع کنید به مقریزی تقی الدین

معرف

خطط مَقریزى رجوع کنید به مقریزى، تقى‌الدین#

متن

نظر شما