خصی رجوع کنید به خصاء

معرف

خصى رجوع کنید به خِصاء#

متن

نظر شما